MATEŘSKÁ ŠKOLA | ZŠ Železná Ruda

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Cesta: Titulní stránka > Mateřská škola

Nabídka

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace

Zahradní 403

340 04 Železná Ruda

IČO: 709 39 471

Kancelář školy:
+420 376 397 024  
skola@skolaruda.cz

 

Ředitel školy:
+420 724 996 924
reditel@skolaruda.cz

Školní družina:
+420 606 789 348

Školní stravování:
+420 376 397 143
+420 734 436 780 
jidelna@skolaruda.cz
 

ID schránka:
8nrmd9d

 

 Mateřská škola:
+420 376 397 161
+420 606 789 446
skolka@skolaruda.cz


 

MATERIÁLY PRO ŽÁKY

Nepřehlédněte

Online Zápis

Mateřská škola

Fotografie z akcí mateřské školy 
 
Kontakty

Adresa školy: Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Telefon:  mobil 606 789 446

e-mail pro omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání: mszeleznaruda@seznam.cz


Charakteristika školy

Mateřská škola od 1. 9. 2018 využívá nové prostory v místní ZŠ Karla Klostermanna. Po stavebních úpravách využívá jedno křídlo budovy v 1.patře. V letošním školním roce 2020/21 jsou otevřeny tři třídy. Celkem bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 67 dětí, které byly rozděleny do věkově homogenních skupin. Třída Broučci (2 - 4 roky), třída Sluníčka (5 - 7 let), třída Čmeláci (4 - 5 let).

Filozofie školy - podporovat a rozvíjet vzájemnou kooperaci a efektivní komunikaci mezi všemi aktéry edukačního procesu. To znamená vytvářet podmínky pro spolupráci a zdravou komunikaci mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli, mezi učiteli navzájem, mezi pedagogickými i provozními zaměstnanci, mezi školou a rodinou, mezi MŠ a ZŠ, mezi školou a zřizovatelem a ostatními partnery školy.

Každá třída má svůj vlastní třídní vzdělávací program (TVP) vycházející ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) ,,Děti a příroda". TVP je tvořeno na 3leté období:

 - se zaměřením na poznání sebe samého a člověka vůbec, s cílem co nejlépe poznat sama sebe a tak pochopit druhé a vcítit  se do jejich pocitů a potřeb (2-4 leté děti)

- se zaměřením na podporování prosociálního chování (4-5 leté děti)

- se zaměřením na vzájemnou spolupráci a zdravou komunikaci (5-7 leté děti)

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Přitom věnovat náležitou pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a rozvíjet schopnosti dětí nadaných. Vzhledem k tomu, že se naše obec nachází na okraji národního parku a v chráněné krajinné oblasti, jsou výchovně – vzdělávací činnosti orientovány na rozvoj vztahu dětí k přírodě a vytváření zdravého životního stylu. Součástí nabízených  aktivit je v MŠ mimo jiné zařazován také ozdravný program „Veselé pískání – zdravé dýchání“, který je založený na dechové gymnastice. Ve všech třídách jsou připravovány aktivity v rámci celodenní vzdělávací nabídky pro podporu rozvoje řeči a prevenci vadné výslovnosti. Do denní programové nabídky jsou nabízeny činnosti pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. V rámci individualizace vzdělávání jsou součástí spontánních aktivit nabízeny hry a činnosti k rozvíjení mnohačetné inteligence dle Gardnera. MŠ již několik let spolupracuje s německou MŠ v Bavorské Rudě. Pro děti jsou vytvářeny podmínky pro první seznamování s cizím jazykem. Škola spolupracuje s CVČ (Centrum volného času). Děti získávají zkušenosti v rámci tvoření v keramické dílně.

 

 

Šumava, Železná Ruda - aktuality, turistické informace, tipy na výlety,…
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ